Fullmaktslæren

Utgangspunktet er at enhver med avtalekompetanse med grunnlag i den private autonomi, også har kompetanse til å erklære seg bundet av en annens rettshandlinger. Tanken er at når enhver myndig oppegående person har autonom kompetanse til å inngå avtaler, har vedkommende også kompetanse til å delegere sin kompetanse til andre om å inngå bindende rettshandler i fullmaktsgiverens navn. En fullmaktsgiver kan derfor slutte avtale ved å gi en fullmektig, kompetanse til å inngå avtaler med en såkalt medkontrahent (tredjemann) på vegne av fullmaktsgiveren. Les mer...

Binding gjennom fullmakt

Avtaleloven § 10 første ledd slår fast hovedprinsippet om at en fullmektig som inngår avtale i fullmaktsgiverens navn og innenfor fullmaktens grense, stifter rett og plikt umiddelbart for fullmaktsgiveren. Fullmaktens grense danner den ytre ramme for fullmektigens evne til å forplikte fullmaktsgiver. Fullmektigen vil da ved avtaleslutning i fullmaktgiverens navn ikke selv bli bundet av avtalen, jf. avtaleloven § 10 første ledd: Les mer...

Oppdragsfullmakt

Oppdragsfullmakt kjennetegnes ved at fullmakten bare meddeles fullmektigen, slik at medkontrahenten ikke mottar særskilt erklæring om at fullmektigen har fullmakt, eller ser gjennom stilling, verv eller på annen måte at fullmektigen er legitimert til å opptre på fullmaktsgiverens vegne. Les mer...

Frasagnsfullmakt

En frasagnsfullmakt foreligger når medkontrahenten (tredjemann) har fått direkte melding fra fullmaktgiver om at fullmektigen har fullmakt til å handle på vegne av fullmaktsgiveren. Underretning av frasagnsfullmakt kan gis muntlig eller skriftlig direkte til medkontrahenten ”gjennem en særskilt erklæring til ham” etter avtaleloven § 13, eller fullmektigen kan utstyres med et skriftlig fullmaktsdokument fra fullmaktsgiver som han presenterer for medkontrahenten etter avtaleloven § 16 mv. En tredje mulighet som ikke er så praktisk, er å erklære fullmakten gjennom annonser i blader og aviser mv. etter avtaleloven § 14. Les mer...

Stillingsfullmakt

Ansatte og tillitsvalgte kan gjennom stilling eller verv forplikte arbeidsgivere, organisasjoner, forvaltningsorganer, sameier og juridiske personer mv. til å inngå bindende avtale gjennom såkalt stillingsfullmakt. Typisk vil daglig leder og innkjøpssjefer ha kompetanse til å bestille varer og tjenester til vanlig drift og vedlikehold, uten at det er meddelt noen særskilt skriftlig fullmakt fra fullmaktsgiver (bedriften). Daglig leders kompetanse vil også avhenge konkret av selskapets stilling og de konkrete omstendigheter for øvrig. I butikker vil salgsrepresentant, ekspeditør mv. normalt ha adgang til å opptre som selger på vegne av en butikken. Les mer...

Andre typer fullmaktsforhold

Det sentrale dersom det er oppnådd avtalebinding ved overskridelse av fullmakt, er gjerne at medkontrahenten gjennom fullmektigens legitimasjon har fått berettigede forventninger om at avtale er kommet i stand. Les mer...

Overskridelse av fullmakt

En fullmakt kan overskrides ved at beløpsgrenser og andre vilkår for å inngå avtale i fullmakten overskrides, eller ved at avtale inngås selv om en oppdragsfullmakt er trukket tilbake. En annen variant er at avtale inngås i fullmaktsgiverens navn, uten at fullmektigen overhodet besitter fullmakt. Les mer...

Krav om legitimasjon og aktsom god tro

Hvis medkontrahenten er blitt gjort kjent med fullmaktens grenser, og vet at fullmektigen eksempelvis ikke har lov til å gå over et visst beløp, er medkontrahenten i ond tro om at avtalen er i samsvar med fullmakten. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)