Læren om bristende forutsetninger

Læren om bristende forutsetninger bygger på ulovfestet rett i rettspraksis og er på samme måte som avtaleloven § 36 et grunnlag for å foreta en revisjon av avtalen, slik at den ene parten som er bebyrdet av en upåregnelig utvikling i avtaleforholdet, kan fri seg fra avtaleforpliktelsen. Læren om bristende forutsetninger er i stor grad blitt fortrengt av avtaleloven § 36 etter at den bestemmelsen kom, men flertallet i Rt. 1999 s. 922 (Salhusbro-dommen) la til grunn at læren om bristende forutsetninger fortsatt vil være relevant i profesjonelle forhold, der det i større grad kan påvises forutsetninger mellom partene. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)