Erstatning

Dersom en avtale kjennes ugyldig eller av andre grunner ikke kommer i stand, vil den som har innrettet seg etter at avtale ville komme i stand, kunne kreve erstatning. Les mer...

Årsakssammenheng

Det må videre være adekvat årsakssammenheng (faktisk og rettslig årsakssammenheng) mellom tapet og det som legges til grunn som ansvarsgrunnlag. Det innebærer etter betingelseslæren at skadevolders lovnader, informasjon, handlinger og andre momenter som har bidratt til å skape skadelidtes forventninger, er nødvendige betingelser for at det oppstod et tap for skadevolder. I noen tilfeller må man bevise at avtale ville blitt inngått uten den klanderverdige opptreden fra den skadevoldende forhandlingspart, jf. Rt. 2001 side 1062 (Nucleusdommen s. 1079): Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)