Om samværsrett

Med samværsrett menes den rett både barnet og den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos har til å tilbringe en nærmere avgrenset tid med hverandre. Det går frem av FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr 3 og barneloven § 42 første ledd at barnet har en rett til samvær med begge sine foreldre, uavhengig av om de bor hver for seg. Les mer...

Omfanget av samværet

Samværsrettens omfang er regulert i barneloven § 43. Les mer...

Samvær med tilsyn eller andre begrensninger

Det kan også fastsettes andre begrensninger som at visse familiemedlemmer ikke får være til stede under samværet, eller at samværet bare skal foregå innenfor et bestemt hus eller innenfor en bestemt by, dersom begrensningene vil være til beste for barnet. Videre kan det settes som vilkår at samvær med en forelder bare kan skje under tilsyn, dvs. at en tilsynsperson er til stede under samværet . Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)