Generelt

Utgangspunktet er at foreldre og barn etter omsorgsovertakelse har rett til samvær etter barnevernloven § 4-19. Samvær kan imidlertid nektes av hensyn til barnets beste, jf barnevernloven § 4-19 annet ledd og § 4-1. Domstolene prøver alle sider av samværet ut fra situasjonen i dag, og er ubundet av partenes påstander og anførsler. Les mer...

Samvær for andre enn foreldre

Etter barnevernloven § 4-19 tredje ledd gir fylkesnemnda adgang til å bestemme at barn skal ha samvær med andre enn foreldrene. Lovgiver har her tenkt på de tilfeller hvor barns foreldre er døde. Da det vurderes som særlig viktig at barn har kontakt med sitt biologiske opphav, kan andre familiemedlemmer som besteforeldre, onkler, tanter osv få rett til samvær med barn. Andre personer som ikke er i familie med barnet, men som står det nært på annen måte kan også få rett til samvær. Les mer...

Tilsyn, samværsnekt

Det kan føres tilsyn i hjemmet av en ansatt i barnevernet, eller en person som tjenesten engasjerer. Dette kan settes i verk som et hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 andre ledd. Når fylkesnemnda kan nekte samvær mellom foreldre og barn etter barnevernloven § 4-19, i saker hvor omsorgen er fratatt foreldrene, må nemnda også kunne stille visse krav til samværene. Les mer...

Omfanget av samværet

Som nevnt kan fylkesnemnda begrense eller avskjære foreldrenes rett til samvær med sine barn, jf. barnevernloven § 4-19 annet ledd. Foreldrene behøver ikke få vite hvor barnet er plassert. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)