Om nemnda

Fylkesnemnda er en nemnd som har myndighet til å treffe bestemte vedtak etter sosialtjenesteloven og barnevernloven. Den er et frittstående forvaltningsorgan som ingen departement har myndighet til å instruere. Les mer...

Fremgangsmåte –hvem kan reise sak?

Biologiske foreldre med partsstatus kan reise sak for fylkesnemnda og domstolene, og kreve tilbakeføring av barnet sitt. Det stilles imidlertid visse krav før dette kan gjøres. For det første må vedkommende forelder som krever tilbakeføring fortsatt inneha foreldreansvaret for barnet sitt. Les mer...

Prosessform- vitner, bevisføring

Fra det tidspunkt en sak blir fremmet for fylkesnemnda trer prosessuelle regler inn og bestemmer mye av saksgangen. I tillegg klargjøres rettigheter og plikter for både sakens parter, deres prosessfullmektiger, vitner og fylkesnemnda selv. De prosessuelle regler er viktig i forhold til rettssikkerheten til de involverte. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)