Om barnevern og barnevernsrett

I vårt samfunn er det først og fremst et personlig foreldreansvar å dra omsorg for barna sine. Det er foreldrene som har det primære ansvaret for barna sine, mens det offentlige har et subsidiært ansvar i de tilfellene hvor foreldrenes omsorg ikke er god nok. Les mer...

Barnets beste

Vurderingen av hvilke tiltak som kan iverksettes styres ut fra prinsippet om hva som er barnets beste. Barnets-beste-prinsippet omtales også som formålet med barnevernloven, og er hjemlet i barnevernloven § 4-1, som lyder: Les mer...

Det biologiske prinsipp

Lovens utgangspunkt at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Dette blir kalt det biologiske prinsipp. Les mer...

Mildeste inngreps prinsipp

Et annet prinsipp som gjelder innenfor barnevernretten er det mildeste inngreps prinsipp. Det innebærer at mer inngripende tiltak ikke skal benyttes før mildere tiltak er forsøkt. Eksempelvis må tiltak i hjemmet jf. barnevernloven § 4-4 prøves eller vurderes før omsorgen for barnet overtas. Les mer...

FNs barnekonvensjon

FNs konvensjon om barns rettigheter ble vedtatt i 1989, ratifisert av Norge i 1991 og inkorporert i 2003 gjennom menneskerettsloven § 2. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)