Generelt

Saksbehandlingsregler i barnevernsaker finner en både i barnevernloven, sosialtjenesteloven og forvaltningsloven. Les mer...

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en plikt til å hemmeligholde bestemte opplysninger som kan knyttes til person, slik at de ikke når ut til andre. Les mer...

Partenes adgang til informasjon

Forvaltningsloven § 17 første ledd sier at et forvaltningsorgan skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Hva som menes med ”så godt opplyst som mulig” er vanskelig å gi et klart svar på. Les mer...

Offentlig adgang til informasjon

Barnevernloven § 6-4 sikrer barneverntjenestens rett til å innhente opplysninger vedrørende barn det er bekymring for. Les mer...

Klage

Barnevernet fastsetter flere enkeltvedtak som kan påklages. Det er bare tvangssaker etter kap. 4 som må fremmes for Fylkesnemnda. Saker for Fylkesnemnda kan ankes inn for domstolene, og følger ikke forvaltningslovens regler for klagebehandling. Les mer...

Tvangsgjennomføring

Barnevern kan ofte være et vanskelig felt å jobbe innenfor, og i enkelte tilfeller må tvang benyttes ved gjennomføring av undersøkelser og tiltak. Barnevernloven har en bestemmelse i § 6-8 som omhandler bruk av tvang. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)