Hjelpetiltak

Hovedregelen er at hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 i hovedsak er frivillige og krever samtykke fra barnets foreldre, med unntak av tiltak etter § 4-4 fjerde ledd. Hjelpetiltak dekker et vidt spenn av ulik inngripende art fra økonomisk hjelp til tilsynsfører. Les mer...

Generelt

Det biologiske prinsipp går ut på at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Les mer...

Vilkår for frivillige hjelpetiltak

Etter barnevernloven § 4-4 første ledd skal barneverntjenesten ha en rådgivende rolle. Forarbeidene sier at bestemmelsen er ment som en retningsgiver i forhold til bruk av de hjelpetiltak som følger av barnevernloven § 4-4. Les mer...

Midlertidig frivillig plassering

Hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 femte ledd omhandler frivillig plassering i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon. Les mer...

Pålegg om hjelpetiltak

Som nevnt har barneverntjenesten adgang etter barnevernloven § 4-4 fjerde ledd til å pålegge bruk av hjelpetiltak som omhandler plass i barnehage eller andre egnede dagtilbud, som for eksempel skolefritidsordninger. Fylkesnemnda kan etter barnevernloven §4-4 fjerde ledd komme med pålegg om hjelpetiltak som opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud overfor foreldrene. Les mer...

Nødrett ved medisinsk behandling barnevernloven § 4-10

Som utgangspunkt ligger et barns behov for medisinske undersøkelser og behandling under foreldreansvaret. Dessverre skjer det at foreldre ikke sørger for at deres barn får nødvendig helsehjelp. Bakgrunnen for det kan være frykt for medisinsk behandling, at en ikke innser alvoret med barnets helsetilstand eller at en religiøs overbevisning står i veien for å skaffe helsehjelp til barnet. Jehovas vitner aksepterer for eksempel ikke blodoverføring. Barnevernloven § 4-10 gir fylkesnemnda myndighet til å fatte tvangsvedtak på undersøkelse og behandling av barn dersom det er fare for dets helse. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)