Tilbakeføring

Fylkesnemnda har adgang etter barnevernloven. § 4-21 til å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse. Les mer...

Generelt om tilbakeføring

Grunnvilkåret for tilbakeføring er at foreldrene har forbedret sin omsorgsevne, og er i stand til å utøve tilstrekkelig god omsorg for barnet. Les mer...

Nærmere om vilkårene for tilbakeføring

Foreldrenes omsorgsevne må vurderes på tidspunktet saken behandles etter § 4-21. Det er dermed forholdene på domstidspunktet som er avgjørende for om tilbakeføring kan skje, jf. Rt. 1991 s. 1355 (side 1358-59), der det ble uttalt: Les mer...

Anke av fylkesnemndas avgjørelser

Dersom fylkesnemnda fastholder vedtaket om omsorgsovertakelse kan saken bringes inn for domstolene. Vurderingen om tilbakeføring skal skjer vil da måtte ta utgangspunkt i en vurdering om vilkårene for omsorgsovertakelse fortsatt er til stede, jf. Rt. 2006 s. 1672: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)